Why Brainfield

HOME | ABOUT

Milestone

The Beginning

ในปี 2005 นักวิเคราะห์กลุ่มเล็กๆ พร้อมด้วยทีมงานภาคสนามได้รับโอกาสในการทำงานเก็บข้อมูลโครงการเกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์ในตลาดประเทศไทย ซึ่งผู้สนับสนุนโครงการดังกล่าวเป็นนักลงทุนและผู้ประกอบการจากดินแดนไกลโพ้นแถบยุโรปและอเมริกาเหนือและนั่นเป็นจุดกำเนิดทำให้เบรนฟีลด์ทำงานด้านข้อมูลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

Our Track Record

เบรนฟีลด์ทำงานวิเคราะห์รูปแบบธุรกิจ การแข่งขันธุรกิจ การศึกษาเชิงเปรียบเทียบโดยอาศัยทักษะการเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  สำหรับการพัฒนาฐานข้อมูล  การติดตามข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ

Our Expertise

นอกจากนี้เบรนฟีลด์ยังได้รับโอกาสในการทำงานด้านวิเคราะห์ธุรกิจในอุตสาหกรรมที่หลากหลายอาทิ อุตสาหกรรมดิจิทัล   ไฟฟ้าและพลังงาน  อากาศยานและกองทัพ   ก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ชีววิทยาศาสตร์  อาหารและเครื่องดื่ม  เกมและอีสปอร์ต  การขนส่ง   ยานยนต์และยานยนต์ไฟฟ้า และแผนงานระดับนโยบายและโรดแมพ  ที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ ได้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การพัฒนาและประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ  สำหรับอุตสาหกรรม MICE

The Third Eye

เบรนฟีลด์ได้รับโอกาสในการทำงานที่มีความหลากหลาย และมีบทบาทในการเป็นตาที่สาม ให้กับผู้บริหาร ผู้ที่ทำหน้าที่ตัดสินใจและนักกลยุทธ์องค์กรเพื่อให้เห็นทิศทางในการดำเนินธุรกิจในอนาคตได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งในด้านนโยบายและแผน การวางกลยุทธ์และกำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจ การสร้างธุรกิจใหม่ การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการทั้งด้านธุรกิจและการเงิน การศึกษาผลิตภัณฑ์เชิงลึก การศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ของธุรกิจ การวิจัยตลาด การสร้างและติดตามฐานข้อมูลเชิงลึก การเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้า การวิเคราะห์ข่าวเชิงลึก การศึกษาคู่แข่งเชิงลึก การเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรทั้งขนาดเล็กและใหญ่

We Listened

ผู้บริหารและทีมงานของเบรนฟีลด์ให้ความสำคัญกับการรับฟัง ทั้งเรื่องราวและความเป็นไปของบริบททางธุรกิจของลูกค้าและมีความยืดหยุ่น ในการผสมผสานเทคนิค วิธีการ ประสบการณ์ในการนำไปสู่ทางออกให้กับลูกค้า เรามุ่งเน้นการค้นหาข้อมูลและศึกษาข้อมูลเชิงลึกทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อนำไปสู่การค้นพบ การให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์เชิงลึก กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม ทำให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น และการออกแบบ แนะนำแนวทางธุรกิจใหม่ๆ ด้วยทีมงานมืออาชีพ

Our Value

Effective Communication
Personalized Solutions
Successful Implementation