Brainfield Leadership Advancement Program

BLAP

Brand-New Specialized Data-Driven Program

Leadership Development Program

หลักสูตรพัฒนาผู้นำ ผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการอาวุโสที่เตรียมความพร้อมขึ้นสู่ตำแหน่งบริหารขององค์กร เป็นหลักสูตรเฉพาะที่คิดค้นด้วยทีมที่ปรึกษาของบริษัทเบรนฟีลด์ จึงเป็นที่มาของชื่อโครงการว่า BLAP

Image Copyright 2018, Brainfield Company Limited. All Right Reserve.

ด้วยประสบการณ์ทำงานใกล้ชิดกับผู้บริหาร ผู้มีอำนาจการตัดสินในหลากหลายโครงการและอุตสาหกรรมทำให้เราเข้าใจถึงความต้องการและความท้าทายของผู้บริหารที่ต้องการก้าวไปสู่ตำแหน่งสูงหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนผ่านธุรกิจของแต่ละรุ่น BLAP ถือเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ข้อมูลทั้งจากภายในองค์กร ภายนอกองค์กร การวิเคราะห์ผู้นำมาทำการวิเคราะห์และพัฒนาเป็นหลักสูตรเฉพาะของแต่ละบุคคล หรือหลักสูตรเฉพาะขององค์กรนั้นๆ เป็นการจัดทำขึ้นมาใหม่แบบเฉพาะด้าน โดยใช้พื้นฐานของข้อมูล การวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลด้วยวิธีการที่ประกอบด้วยการสัมภาษณ์เชิง การวิเคราะห์ painpoint การค้นหา case studies ที่มีความใกล้เคียงกับธุรกิจและการเรียนรู้จากองค์กรอื่นๆ นำมาสู่การพัฒนาผู้นำได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยเทคนิค Workshop, Coaching นอกจากนี้ยังนำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือสิ่งที่ผู้นำต้องการจะบรรลุเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

BLAP serves as a foundation for executives to identify business solutions

นอกจากรูปแบบของโปรแกรมที่มีความเฉพาะด้านเทคนิคและวิธีการที่มีการคัดสรรเนื้อหา บริบทของหลักสูตรที่มีลักษณะบุคคล แล้ว BLAP ยังสามารถเป็นพื้นฐานให้ผู้บริหารนำไปสู่การค้นหา Solutions ต่างๆ หรือสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ๆ เพื่อต่อยอดให้ธุรกิจของท่านมีความยั่งยืนในอนาคต