Code & Standard

HOME | CODE & STANDARD

Code of Conduct

GDPR & PDPA

เบรนฟีลด์ ดำเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณของวิชาชีพที่ปรึกษาและนักวิเคราะห์ นอกจากนี้ยังเป็นสมาชิกระดับองค์กรในสมาคมวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ และยังปฏิบัติงานภายใต้กรอบกฎ GDPR ในภูมิภาคยุโรป รวมทั้ง PDPA ของประเทศไทย พื้นฐานหลักจรรยาบรรณ  8 ข้อมีดังนี้ 

 1. ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นักวิจัย นักวิเคราะห์ ที่ปรึกษา ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายของท้องถิ่นและกฎหมายต่างประเทศ
 2. ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นักวิจัย นักวิเคราะห์ ที่ปรึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมหรือไม่กระทำการใดๆ ที่จะทำลายชื่อเสียงของอุตสาหกรรมวิจัยตลาดและที่ปรึกษา
 3. ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นักวิจัย นักวิเคราะห์ ที่ปรึกษา ให้ความใส่ใจเป็นพิเศษเมื่อทำการศึกษาในกลุ่มเด็ก วัยรุ่นและคนชรา 
 4. การให้ข้อมูลต้องได้รับความยินยอม ความสมัครใจของผู้ให้ข้อมูล และไม่กระทำการใดๆ ที่บิดเบือนข้อมูลวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยความยินยอมให้ข้อมูลนั้นถือเป็นเกียรติอย่างสูงสุดต่อโครงการวิจัยทุกโครงการ 
 5. ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นักวิจัย นักวิเคราะห์ ที่ปรึกษา เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูลหรือผู้เข้าร่วมงานวิจัย และจะไม่กระทำการเสียหายใดๆ ที่จะส่งผลต่องานวิจัย  
 6. ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นักวิจัย นักวิเคราะห์ ที่ปรึกษา ไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูลหรือผู้เข้าร่วมงานวิจัยในวัตถุประสงค์อื่นนอกจากวัตถุประสงค์งานวิจัยเท่านั้น 
 7. ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นักวิจัย นักวิเคราะห์ ที่ปรึกษา มีความมั่นใจได้ว่าโครงการวิจัยต้องมีความโปร่งใส ถูกต้อง วัตถุประสงค์มีความชัดเจน ข้อมูล การออกแบบวิธีการจัดเก็บน่าเชื่อถือ และให้คำแนะนำและรายงานผลการศึกษาได้อย่างถูกต้อง 
 8. ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นักวิจัย นักวิเคราะห์ ที่ปรึกษา จะต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักการแข่งขันทางธุรกิจ ตลาด และอุตสาหกรรมอย่างเป็นธรรม 

Professional Standard

Transparency
Protection
Duty of Care

Data Protection & Privacy

 1. นโยบายความเป็นส่วนตัว; นักวิจัยต้องมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ผู้ให้ข้อมูลเข้าถึงได้ง่าย
 2. การเก็บข้อมูล; การเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล นักวิจัยต้องมั่นใจได้ว่าผู้ให้ข้อมูลรับทราบวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล และ กระบวนการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลที่อาจจะมีการติดต่อกลับผู้ให้ข้อมูลอีกครั้ง
 3. การใช้ข้อมูล; ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูลจะไม่ได้รับการเปิดเผยให้กับบุคคลที่สาม เว้นแต่ว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้ให้ข้อมูล
  ความปลอดภัยในการ
 4. ประมวลผล; นักวิจัยมีความมั่นใจได้ว่าขั้นตอนประมวลผลมีความปลอดภัย ข้อมูลไม่รั่วไหล และมีการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างดี
 5. สิทธิ์ของผู้ให้ข้อมูล ผู้เข้าร่วมงานวิจัย; ผู้ให้ข้อมูลเข้าใจในสิทธิ์ของตนในการเข้าร่วมโครงการวิจัย อาทิ สิทธิ์ในการไม่เข้าร่วมโครงการใดโครงการหนึ่ง สิทธิ์ในการยกเลิกการให้ข้อมูลในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง สิทธิ์ในการระบุห้ามเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลอื่น สิทธิ์ในการลบ แก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง
 6. การส่งต่อข้อมูลข้ามประเทศ; การเก็บข้อมูลในต่างประเทศ และการส่งต่อข้อมูลไปยังประเทศอื่น ยังคงรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับสูงสุดและไม่เปิดเผยให้กับหน่วยงานหรือองค์กรใดในต่างประเทศ นอกจากได้รับความยินยอมจากผู้ให้ข้อมูล