Business Process
Improvement

Bringing drastic transformation in an organization’s performance

Opportunities for Improvement

ธุรกิจในปัจจุบันเผชิญความท้าทายทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และต่อสู้กับการแข่งขันทางธุรกิจในหลากหลายรูปแบบ

ความท้าทายภายในอาจจะเป็นเรื่องที่ถูกสะสมมานาน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบธุรกิจที่ยังคงเป็นลักษณะครอบครัว แนวคิดแบบเดิมๆ บุคลากรที่อายุมาก การทำงานในรูปแบบดั้งเดิม สิ่งเหล่านี้ทำให้ธุรกิจไม่สามารถต่อยอดหรือพัฒนาไปได้

Opportunities for Improvement​

การศึกษาทิศทางธุรกิจในภาพใหญ่นั้นจึงมีความสำคัญเพื่อให้เข้าใจทิศทางของโลกภายนอกว่ามีผลกระทบอย่างไรกับธุรกิจ และตัวธุรกิจเองควรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซ่อมหรือสร้างในขั้นตอนใดเพิ่มเติมและต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหน

Quality Excellence

การพัฒนาและปรับปรุงสิ่งเหล่านี้อาจจะต้องอาศัยทักษะ ความรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ มาแก้ไขปัญหาแต่ก็ต้องศึกษาความพร้อมของสิ่งที่มีอยู่ในองค์กรด้วยเช่นกัน

Capabilities
Best Practice
Improvement