สิ่งที่มีก็ดีอยู่แล้ว แค่กล้าคิด และกล้าต่อยอด

สิ่งที่มีก็ดีอยู่แล้ว แค่กล้าคิด และกล้าต่อยอด

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าไทยเป็นประเทศที่ติดอันดับเมืองน่าเที่ยวกันมานานแล้ว ด้วยการที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้า การลงทุน และด้านการท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งทำเงินให้คนในประเทศค่อนข้างสูง อีกทั้งความเป็นเมือง civilized ทางวัฒนธรรม และประเพณีประจำท้องถิ่น กลายเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศได้ค่อนข้างสูง จะเห็นได้จากดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวปี 2019 ของ World Economic Forum ไทยถูกจัดอันดับว่าไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการแข่งขันด้านธุรกิจท่องเที่ยวเป็นลำดับที่ 31ของโลก โดยเฉพาะปัจจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ลำดับที่ 10 ของโลก นับได้ว่าเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากรที่ทรงคุณค่าแก่การรักษา และนำมาพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างอาชีพให้คนในประเทศได้ ซึ่งในแต่ละภูมิภาคก็จะมีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา การใช้ชีวิตตามลักษณะภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน ด้วยเสน่ห์ที่ต่างกันนี้สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในแต่ละท้องถิ่นได้อย่างมหาศาล ซึ่งหากดูจากสถิติการท่องเที่ยวและกีฬาปี 2021 จะเห็นได้ว่าสามอันดับภูมิภาคที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและคนต่างชาติไปมากที่สุดคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,234,067 คน รองลงมาเป็นภาคตะวันตก 1,984,230 คน และภาคเหนือ 1,447,344 คน แต่มาดูรายได้กลับพบว่าภาคใต้มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงสุด 7,544 ล้านบาท รองลงมาเป็นภาคเหนือ 5,873 ล้านบาท และภาคตะวันตก 5,562 ล้านบาท 

จากข้อมูลดังกล่าวทำให้เห็นว่าภาคเหนือมีความน่าสนใจอย่างหนึ่งเลยคือ จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวติด TOP 3 ของประเทศ ซึ่งถ้านึกถึงภาคเหนือคงหนีไม่พ้นเมืองหลักอย่างเชียงใหม่ที่ได้รับความนิยมจากชาวไทยและชาวต่างชาติมาอย่างยาวนาน แต่เมื่อไม่กี่ปีมานี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองทำให้หลายจังหวัดเริ่มตื่นตัวและพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดมากขึ้น น่านเป็นอีกหนึ่งในเมืองรองที่ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวสูง เห็นได้จากรายได้ในปี 2019 ที่เพิ่มขึ้น 34,630 ล้านบาท อัตราการขยายตัว ร้อยละ 1.77 และรายได้ต่อคนต่อปี 78,156 บาท มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น จากปี 2018 ประมาณ 3,492 บาท แสดงถึงประชากรในจังหวัดจะมีอำนาจในการซื้อเพิ่มมากขึ้น หรือนำเงินออกมาใช้จ่ายในชีวิตประวันมากขึ้น (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562

จากที่กล่าวมาผู้เขียนมองว่าเป็นโอกาสในการที่จะเข้าไปลงทุนประกอบกิจการในน่าน ซึ่งการตัดสินใจต้องอาศัยปัจจัยสำคัญหลายองค์ประกอบ ที่เป็นจุดเด่นที่ควรต่อยอด และจุดด้อยที่ควรพัฒนา ที่สำคัญเลยคือทรัพยากรที่จะเป็นส่วน Support ที่ดีเหมาะแก่การเอาเงินไปลงทุน

We are your platform for future development and business transformation
บริษัทที่ปรึกษาและวิจัยตลาดนำเสนอโซลูชั่นเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ
Share your love