การละเมิดของคุณหมอ

การละเมิดของคุณหมอ

ช่วงนี้มีการเกิดโรคระบาดระลอกสามนะคะ อยากให้เพื่อนๆใช้ชีวิตในความไม่ประมาทกันนะคะ อยากส่งกำลังใจให้คุณหมอและคุณพยาบาลและทุกคนผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกันนะคะ วันนี้มีกฎหมายเรื่องการละเมิดมาแชร์กัน 

ตัวอย่างเรื่องจริงที่น่าคิด คุณหมอในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งได้ตรวจวินิจฉัยของนางปลา ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานของการตรวจคัดกรอง การตรวจอัลตราซาวด์ในหญิงตั้งครรภ์เพื่อหาความผิดปกติของทารกแบ่งได้เป็น 3 ระดับ การตรวจระดับ 1 เป็นการตรวจคัดกรองอย่างง่ายดูจำนวนทารก การมีชีวิตของทารก การประมาณอายุครรภ์ ปริมาณน้ำคร่ำ ส่วนนำของทารก ตำแหน่งทารก และความพิการบางอย่างที่สามารถเห็นได้ง่าย หมอให้ความเห็นในการตรวจว่า ปกติต่อมา พอทารกได้คลอด ปรากฎว่ามีความพิการในส่วนแขนและขาของทารก การที่หมอแจ้งว่าทารกในครรภ์มีสภาพร่างกายสมบูรณ์หรือไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด ทั้งๆที่สภาพร่างกายทารกมีความพิการรุนแรง ย่อมทำให้นางปลา เสียโอกาสในการตัดสินใจว่าจะหาทางแก้ไขเยียวยา และหากนางปลาทราบข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ย่อมมีโอกาสเตรียมใจยอมรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นก่อนการคลอด แต่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดกะทันหันกระทบกระเทือนต่อสภาพจิตใจนางปลาอย่างรุนแรง การที่หมอตรวจวินิจฉัยการตั้งครรภ์ของนางปลาไม่พบความพิการของทารก และไม่ได้แจ้งนางปลา ทราบข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนด้วยภาษาที่นางปลา จะเข้าใจได้ จึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออันเป็นการละเมิดทำให้นางปลาได้รับความเสียหายทางด้านจิตใจอันเป็นความเสียหายแก่อนามัย ดังนั้น โรงพยาบาล ซึ่งเป็นคู่สัญญากับนางปลา และ แพทย์เจ้าของไข้ในฐานะตัวแทนของโรงพยาบาล จึงต้องร่วมกันรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นนางปลา ด้วย

แต่อย่างไรก็ตามแม้ทารกพิการรุนแรงเรื่องจากมีความผิดปกติในขณะที่นางปลาตั้งครรภ์อยู่ในความดูแลของหมอ และหมอตรวจไม่พบ อันเป็นการกระทำละเมิดต่อนางปลา ก็ตาม แต่โจทก์ทั้งสองไม่มีพยานหลักฐานมาพิสูจน์ให้เห็นว่า ความพิการของทารก เกิดจากการกระทำของหมอและโรงพยาบาล นอกจากนี้ กรณีของทารก แม้ตรวจพบความพิการก็ไม่สามารถผ่าตัดแก้ไขในระหว่างทารกอยู่ในครรภ์ได้ต้องรอให้คลอดออกมาก่อน นางปลาก็ไม่ได้นำสืบว่า หากหมอพบความพิการของทารก แล้วจะดำเนินการอย่างไร เพื่อให้เห็นว่า การที่หมอตรวจไม่พบความพิการนั้น ทำให้ทารกพิการมากขึ้น แต่กลับได้ความว่า หากพบความพิการของทารก นางปลาจะปฏิบัติตามที่แพทย์แนะนำ จึงไม่อาจรับฟังได้ว่า ความพิการทางร่างกายของทารก เป็นผลโดยตรงจากการกระทำของหมอและโรงพยาบาล ดังนั้น หมอและโรงพยาบาลไม่ต้องรับผิดในค่าสินไหมทดแทนแก่ทารก

 

We are your platform for future development and business transformation
บริษัทที่ปรึกษาและวิจัยตลาดนำเสนอโซลูชั่นเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ
Share your love