บริการของเรา

ข้อมูลภาคสนาม

กระบวนการเก็บข้อมูลดิบ (Raw Data) จากภาคสนาม (Market Fieldwork) ซึ่งเป็นข้อมูลการตลาดที่นำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ การลงทุน การกำหนดกลยุทธ์ทางการแข่งขัน ของภาคธุรกิจ (B2B) และภาคผู้บริโภค (B2C)

วิเคราะห์ข้อมูล

กระบวนการพิสูจน์ความจริงจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ เป็นการตีความ (Data Interpretation)และอธิบายข้อมูลจากสิ่งที่ได้รับมาและขยายความเพิ่มเติมในเชิงเหตุผล

Social Media Survey

การสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้ Social Media การติดตามข้อมูลการโต้ตอบ (comment) การอัพโหลดข้อมูล การโพสข้อความและความถี่ในการใช้

Online Survey

การใช้ช่องทางออนไลน์ในการสำรวจข้อมูลทางการตลาดและธุรกิจเช่น Web Survey, Mobile Survey

ประมวลผลและลงรหัสข้อมูล

กระบวนการประมวลผลข้อมูลที่มีปริมาณมากที่ต้องการความถูกต้องและการลงรหัสแทนข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สะดวกในการประมวลผล ประหยัดเวลาและเนื้อที่

Key Opinion Leader

การคัดกรองผู้ที่มีบทบาทในอุตสาหกรรม การถามคำถามเบื้องต้นเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และนัดหมาย และเชิญ เพื่อนัดหมายสัมภาษณ์ในเชิงลึก

Professional Translation

บริการงานแปลเนื้อหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเช่น อุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหารและสารเคมี อุตสาหกรรมน้ำมันและเคมีภัณฑ์ รวมถึงงานแปลเอกสารราชการ และข้อกำหนดการประมูล (TOR)

Executive Assistance

บริการเลขามืออาชีพในการนัดหมายผู้บริหารระดับ C Level ในภาคอุตสาหกรรม สมาคม หน่วยงานหรือองค์การภาคธุรกิจ บริการจัดหาที่พักให้กับผู้บริหาร บริการผู้ช่วย (Virtual Assistant) สำหรับนักลงทุนที่ต้องการทดลองตลาดใหม่ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริการจัดหาสินค้า (Product Sourcing) ในกลุ่มประเทศอาเซียน

เกี่ยวกับเรา

เบรนฟีลด์ เกิดจากการรวมตัวของนักวิจัยตลาด นักวิเคราะห์ตลาด และหัวหน้าทีมงานภาคสนามที่มีใจรักในการทำงานวิจัยตลาดและวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดทั้งภาคผู้บริโภค (B2C) และภาคธุรกิจ (B2B) จากจุดเริ่มต้นของการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยช่วยงานอดีตอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งและกลุ่มที่ปรึกษาอาวุโสในปี 2540 ในการเก็บข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับโฆษณา งานสัมมนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

ทำให้ได้ซึมซับความรู้นอกตำราจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย และก่อเกิดเป็น “ความรัก” ในวิชาชีพนี้ด้วยการทำงานร่วมกับกลุ่มตัวอย่างทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด กลุ่มตัวอย่างในภูมิภาคอาเซียนที่มีพฤติกรรมการบริโภคและใช้ชีวิตที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ทำให้มีความเข้าใจพฤติกรรม ทัศนคติ ความเชื่อ และการใช้ชีวิตของกลุ่มผู้บริโภคและบรรยากาศของการทำธุรกิจในแต่ละภูมิภาค

เบรนฟีลด์ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทรับทำวิจัยตลาด บริษัทที่ปรึกษาระดับโลกให้เป็นผู้เก็บข้อมูลภาคสนามเชิงลึกในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิเช่น อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ อุตสาหกรรมไอทีและซอฟท์แวร์ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น

กว่า 20 ปีที่ทำให้เราได้พัฒนาการจาก “ผู้ฝึกหัด” จนเป็น “ผู้เชี่ยวชาญ” ข้อมูลเชิงการตลาดและธุรกิจตลอดจนการสร้างทีมงาน การอบรมคุณภาพของทีมงาน การสร้างพันธมิตรนักวิเคราะห์มืออาชีพให้ครอบคลุมและรองรับการเติบโตทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน และเอเชียแปซิฟิก

บริษัทวิจัยตลาด เบรนฟีลด์
เบรนฟีลด์ บริษัทวิจัยตลาด

วิธีวิจัย

Qualitative Research

Qualitative Research

Quantitative Research

Quantitative Research

Secondary Research

Secondary Research

Mystery Shopping

Mystery Shopping

Focus Group

Focus Group

Online Survey

Online Survey

0
ความเชี่ยวชาญ
0
รายงานผล
0
ความใส่ใจ
0
ตรงเป้าหมาย

กลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare & Medical Device

Healthcare & Medical Device

IT & Application (UI /UX)

IT & Application (UI /UX)

Oil & Gas

Oil & Gas

Petrochemical

Petrochemical

Automotive

Automotive

Transport & Logistic

Transport & Logistic

Food & Beverage

Food & Beverage

Aerospace & Defence

Aerospace & Defence

Digital Marketing & Online Ads

Digital Marketing & Online Ads

Social Media

Social Media

ติดต่อเรา

ชื่อ-นามสกุล (ต้องการ)

อีเมล์ (ต้องการ)

เบอร์โทร (ต้องการ)

เรื่อง

ข้อความ